ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap VomFASS Nederland BV gevestigd te Den Haag, Fahrenheitstraat 648 in Den Haag, (hierna: “LEVERANCIER”)

Artikel 1- Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen VomFASS Nederland BV (LEVERANCIER) en elke wederpartij c.q. afnemer met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, niet zijnde een natuurlijke persoon handelend buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit ( AFNEMER), strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door LEVERANCIER schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst. Onder “Product” wordt verstaan, iedere op grond van de overeenkomst door LEVERANCIER aan AFNEMER ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen producten. Onder “Dienst” wordt verstaan, iedere op grond van de overeenkomst door LEVERANCIER aan AFNEMER te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor de AFNEMER.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die LEVERANCIER geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan AFNEMER doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van LEVERANCIER door een derde aan AFNEMER worden door geleverd.
 2. Eventuele door AFNEMER gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor LEVERANCIER niet verbindend, tenzij LEVERANCIER zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Indien LEVERANCIER schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen
 1. Een door AFNEMER geplaatste opdracht zal door LEVERANCIER, als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.
 2. LEVERANCIER behoudt zich het recht voor om binnen drie dagen nadat haar het bericht van aanvaarding van een offerte bereikt, deze alsnog in te trekken, en voorzover op grond van aanvaarding een koop overeenkomt zou zijn tot stand gekomen, deze koop ongedaan te maken.
 3. Door AFNEMER na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door AFNEMER tijdig en schriftelijk aan LEVERANCIER ter kennis worden gebracht en kunnen pas plaats hebben na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van LEVERANCIER.
 4. Wijzigingen in een door AFNEMER geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door LEVERANCIER verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van AFNEMER. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan AFNEMER daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. LEVERANCIER kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
 5. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de aangegeven levertijd door LEVERANCIER wordt overschreden. Ten nadele van LEVERANCIER kan derhalve geen beroep worden gedaan op enige vorm van compensatie
 6. Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie via e-mail en/of ondertekende faxen worden door partijen aanvaard als rechtens bindende correspondentie.
Artikel 3 – Offertes en prijsopgaven
 1. Alle offertes van LEVERANCIER zijn vrijblijvend ook als daarin een geldigheidsduur is genoemd, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en zijn franco magazijn AFNEMER in Nederland. De prijzen zijn exclusief BTW en/of andere overheidsheffingen, alsmede exclusief transport- vracht- en afleveringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven. AFNEMER kan aan evidente fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen. Een samengestelde prijsopgave verplicht LEVERANCIER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. De offertes van LEVERANCIER worden gegeven op basis van door AFNEMER verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.
 4. LEVERANCIER is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. LEVERANCIER zal AFNEMER van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10)% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft AFNEMER het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen. Indien de AFNEMER de overeenkomst ontbindt is hij gehouden tot volledige vergoeding van de reeds geleverde prestaties.
 5. Gewicht-, maat en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d. in door de LEVERANCIER verstrekte brochures, catalogi, folders e.d. alsmede in door ons geplaatste advertenties, door ons verstrekte modellen, monsters of andere voorbeelden, dan wel op een andere wijze door of namens de LEVERANCIER opengebaar gemaakte gegevens, voor de LEVERANCIER nooit bindend, doch slechts bedoeld om de AFNEMER een algemene voorstelling te geven van de door de LEVERANCIER te leveren en/of reeds geleverde zaken en diensten.
Artikel 4 – Levering
 1. Onverminderd artikel 2.2 wordt de leverdatum door LEVERANCIER en AFNEMER gezamenlijk vastgesteld. Indien LEVERANCIER een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie.
 2. LEVERANCIER raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.
 3. Tenzij schriftelijk – bijvoorbeeld in de orderbevestiging van LEVERANCIER-anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden, worden producten als in juridische zin aan AFNEMER geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze op de tussen partijen overeengekomen plaats ter beschikking van AFNEMER worden gesteld.
 4. LEVERANCIER zal AFNEMER op de hoogte stellen van de dag van verzending. Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van LEVERANCIER, tenzij anders door overeengekomen. AFNEMER is verplicht om op de aangekondigde dag de producten in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting kan LEVERANCIER de producten (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag en de niet-nakoming van AFNEMER verbonden kosten zijn voor rekening van AFNEMER.
 5. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen. De AFNEMER moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van retourzaken zal de AFNEMER voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen, alles om niet, ter beschikking stellen. De AFNEMER zal alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten te doen bedragen.
 6. LEVERANCIER is gerechtigd producten in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden.
Artikel 5 – Betaling
 1. Betaling, zonder enige korting of compensatie, door AFNEMER dient te geschieden aan LEVERANCIER binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd .
 2. AFNEMER doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.
 3. LEVERANCIER draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten.
 4. In geval van overschrijding van de in artikel 5.1 van deze Voorwaarden genoemde termijn van veertien (14) dagen, is AFNEMER – onverminderd de overige rechten van LEVERANCIER – maandelijks een rente van twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. LEVERANCIER zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.
 5. Overschrijding van betalingstermijnen verplicht de AFNEMER tot betaling van handelsrente volgens het wettelijke percentage vermeerderd met twee procentpunten te rekenen vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur.
 6. Alle kosten met betrekking tot invordering van het door de AFNEMER verschuldigde en niet-tijdig betaalde, waar onder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten alsmede kosten voor rechtsbijstand, komen voor rekening van de AFNEMER. Bij gebreke van tijdige betaling is LEVERANCIER gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 500,- zulk onverminderd de bevoegdheid van LEVERANCIER de daadwerkelijk geleden schade te vorderen zo deze schade hoger mocht zijn.
 7. Door AFNEMER verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt AFNEMER dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 8. AFNEMER kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betreffende betalingstermijn.
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van LEVERANCIER, totdat alle vorderingen die LEVERANCIER op AFNEMER heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de zaken niet op AFNEMER is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De AFNEMER verplicht zich op eerste verzoek van LEVERANCIER mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de AFNEMER uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn AFNEMERS verkrijgt of zal verkrijgen. Indien AFNEMER zijn medewerking niet verleent is LEVERANCIER gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen AFNEMER en LEVERANCIER.
 3. AFNEMER is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van LEVERANCIER te bewaren en voor de duur van de voorbehouden eigendom te verzekeren.
 4. LEVERANCIER is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. AFNEMER zal LEVERANCIER te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwenter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van LEVERANCIER. De kosten van het retourneren van de zaken komen voor rekening van de AFNEMER.
 5. Voornoemde onder 6.1 t/m 6.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan LEVERANCIER toekomende rechten onverlet.
Artikel 7 – Verplichtingen AFNEMER
 1. AFNEMER zal ervoor zorgen dat LEVERANCIER tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en relevante specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.
 2. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan AFNEMER kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor LEVERANCIER voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van AFNEMER.
Artikel 8 – Inschakeling derden
 1. LEVERANCIER is gerechtigd om namens en voor rekening van AFNEMER bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van LEVERANCIER aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit.
 2. LEVERANCIER staat garant voor de kwaliteit van de producten en diensten van de door LEVERANCIER ingeschakelde derden.
Artikel 9 – Reclame
 1. AFNEMER heeft de verplichting direct na ontvangst van geleverde producten grondig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde producten naar het oordeel van AFNEMER niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient AFNEMER binnen 36 uur na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken.
  Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van 36 uur vanaf het moment dat die grond redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Niet tegenstaande het voorgaande zal LEVERANCIER in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van 5 dagen na levering van producten met een houdbaarheid van 28 dagen of minder door LEVERANCIER.
  Voor producten met een houdbaarheid van meer dan 28 dagen geldt dat LEVERANCIER geen bezwaren meer zal accepteren die worden gemaakt na een periode van 10 dagen na levering van de producten door LEVERANCIER.
 2. Voor zover de levering vergezeld ging van gebruiksvoorschriften danwel aanduiding van een termijn van houdbaarheid, rust in het voorkomende geval op de AFNEMER de bewijslast dat het betreffende product conform die voorschriften werd behandeld c.q. de aangegeven houdbaarheidsdatum in verband met het gebruik niet werd overschreden.
 3. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle aanspraken uit hoofde van non- conformiteit van de geleverde zaken voor de AFNEMER jegens de LEVERANCIER en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaardt.
 4. Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 11.1 het bezwaar door LEVERANCIER gegrond wordt bevonden, is LEVERANCIER slechts gehouden de producten waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te vervangen of aan AFNEMER te vergoeden, zulks ter keuze van LEVERANCIER.
 5. In geval van een gegronde reclame vrijwaart de AFNEMER de LEVERNACIER voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die reclame.
Artikel 10 – Retournering van geleverde producten
 1. Door LEVERANCIER aan AFNEMER verzonden producten mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van LEVERANCIER en onder door LEVERANCIER te stellen voorwaarden aan LEVERANCIER worden geretourneerd.
 2. Kosten van retournering van de door LEVERANCIER aan AFNEMER verzonden producten komen ten laste van AFNEMER, met uitzondering van kosten van retournering van producten waarvan het LEVERANCIER is komen vast te staan dat deze producten fouten en/of gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor LEVERANCIER aansprakelijk is.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
 1. LEVERANCIER is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. LEVERANCIER is nimmer aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, omzet- en/of winstderving, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill. In alle gevallen waarin LEVERANCIER gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nimmer hoger zijn dan, naar keuze van LEVERANCIER, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten of diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door verzekering van LEVERANCIER, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 2. Iedere vordering jegens LEVERANCIER vervalt door het enkel verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering, met uitzondering van vorderingen die door LEVERANCIER zijn erkend.
 3. AFNEMER is verplicht LEVERANCIER te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door AFNEMER ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens LEVERANCIER ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LEVERANCIER. Voorts is AFNEMER verplicht LEVERANCIER te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door AFNEMER ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van AFNEMER van de door LEVERANCIER geleverde producten of verrichte diensten.
 4. Eventueel aangesproken werknemers van LEVERANCIER of door LEVERANCIER voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen LEVERANCIER en AFNEMER.
Artikel 12 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten en geheimhouding
 1. LEVERANCIER behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor terzake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede terzake van de door haar vervaardigde of gehouden tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, recepturen, bereidingswijzen, productieprocessen en dergelijke, alsmede terzake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.
  De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
 2. AFNEMER staat ervoor in dat het in art. 13.1 bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van LEVERANCIER wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.
 3. Alle tekens, logo’s, etiketten, verpakkingen en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de door LEVERANCIER geleverde producten bevinden, mogen door AFNEMER niet anders dan met toestemming van LEVERANCIER worden gewijzigd, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere producten gebruikt.
 4. AFNEMER zal LEVERANCIER onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van LEVERANCIER constateert of indien een derde zich beroept op betere rechten. In dat laatste geval heeft LEVERANCIER het recht, naar haar keuze, de inbreukmakende producten te vervangen of te wijzigen, of de overeenkomst met AFNEMER te beëindigen of te ontbinden. De AFNEMER heeft in deze gevallen geen recht op schadevergoeding, behoudens indien en voor zover AFNEMER een dergelijk recht kan ontlenen aan artikel 11 van deze voorwaarden.
 5. De AFNEMER zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de zaken, benevens de verpakking daarvan, danwel de reputatie van de merken van LEVERANCIER zouden kunnen worden aangetast.
 6. De AFNEMER garandeert dat hij tegenover derden geheimhouding zal betrachten met betrekking tot alle door ons als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, werkwijzen en overige aangelegenheden en die gegevens, werkwijzen en overige aangelegenheden waarvan de vertrouwelijkheid niet expliciet is aangegeven, maar waarvan de AFNEMER redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze als vertrouwelijk hebben te gelden en waarvan zijn personeel of door hem ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of uitvoering van enige overeenkomst met ons kennisnemen
 7. Bij overtreding van het nin lid 6 bepaalde, is de AFNEMER aan ons zonder een rechterlijke tussenkomst een terstond opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete verschuldigd van EUR 50.000,- per overtreding. Deze boete kan naast volledige schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en laat overige aan ons toekomende rechten in dit kader onverlet.
Artikel 13 – Zekerheidstelling
 1. LEVERANCIER om te allen tijde zekerheid te verlangen van AFNEMER , AFNEMER is dan verplicht om op eerste verzoek van LEVERANCIER genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door LEVERANCIER uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door LEVERANCIER aan te geven wijze.
Artikel 14 – Opschorting, ontbinding, overmacht
 1. Indien AFNEMER op enige wijze jegens LEVERANCIER tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is LEVERANCIER, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  • de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen AFNEMER aan LEVERANCIER verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of
  • al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of
  • elke overeenkomst met AFNEMER geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
   een en ander onverminderd de plicht van AFNEMER tot betaling voor reeds geleverde producten en/of verrichte diensten en onverlet de andere rechten van LEVERANCIER, waaronder die op schadevergoeding.
 2. In geval van verhindering van de zijde van LEVERANCIER tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is LEVERANCIER gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van LEVERANCIER onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, tekort aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, hevige weersomstandigheden, storingen in levering van energie brand en iedere andere storing in het bedrijf van LEVERANCIER of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier, van wie LEVERANCIER producten betrekt terzake van de uitvoering van de overeenkomst met AFNEMER, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.
Artikel 15 – Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. AFNEMER mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met LEVERANCIER voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER.
Artikel 16 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen LEVERANCIER en AFNEMER, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de wet niet dwingend anders dwingend voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen LEVERANCIER en AFNEMER alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
Artikel 17 – Nederlandse tekst prevaleert
 1. In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.